Archipelagia Golf Club

Archipelagia Golf
Finbyntie 87 21600 Parainen
puh. 050 45 25 300 office@argc.fi

Toimisto arkisin klo 9-16. Soita ennenkuin tulet!

 

 

 

 

 

 

 

Yhdistyksen säännöt

Skärgårdens golf - Saariston Golf r.f. (nyk. Archipelagia Golf Club r.f.)

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT                                   Käännös

 

§ 1 Yhdistyksen nimi on Skärgårdens Golf - Saariston Golf r.f. ja sen kotipaikka on Paraisten kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Parainen sekä Turunmaan saaristokunnat.

§2 Yhdistyksen päämääränä on lisätä omalla toimialueellaan kiinnostusta golfpeliin. Yhdistys toteuttaa tavoitteitaan järjestämällä harjoitustilaisuuksia ja kilpailuja jäsenilleen sekä ylläpitämällä kerhohuoneistoa ja golfkenttää jäsenilleen. Varoja toimintansa tukemiseen yhdistys hankkii järjestämällä kilpailuja, rahankeräyksiä ja juhlia , myös luvanvaraisia, sekä ottamalla ja vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys saa omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä arvopapereita toimintansa tueksi.

§ 3 Yhdistyksen jäseneksi saa liittyä hyvämaineinen henkilö, joka on kiinnostunut golfista ja hyväksyy yhdistyksen päämäärän. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä myös yksityinen henkilö, oikeudellinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Varsinaiset ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Varsinaiset jäsenet ovat joko vuosijäseniä tai pysyviä jäseniä.

§4 Varsinainen jäsen maksaa yhdistyksen varsinaisen kokouksen määräämän liittymis- ja vuosimaksun. Varsinainen jäsen, joka maksaa vuosimaksun kaksikymmenkertaisena, tulee ainaisjäseneksi ja on vapautettu vuosimaksuista.  Kannatusjäsen maksaa kertasuorituksena yhdistyksen vuosimaksun kymmenkertaisena. Kunniajäsen on vapautettu kaikista yhdistyksen maksuista. Vuosimaksu maksetaan kalenterivuosittain yhdistyksen hallituksen määräämänä ajankohtana. Vuoden aikana yhdistykseen liittynyt jäsen maksan vuosimaksun kokonaisuudessaan. Yhdistyksestä eroava jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun koko vuodelta. Yhdistykselle suoritettuja maksuja ei palauteta.

§ 5 Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittava hallitus. Hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä yhdeksän (9) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kolme jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Kahtena ensimmäisenä sääntöuudistuksen 31.3.1990 jälkeisenä vuotena ratkaistaan erovuoro arvalla ja sen jälkeen eroavat jäsenet kukin vuorollaan. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Kesken kautta eroavan hallituksen jäsenen tilalle valitsee yhdistyksen kokous uuden jäsenen jäljellä olevaksi kaudeksi.  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta kun puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Kutsu hallituksen kokouksen täytyy todistettavasti saattaa jokaisen jäsenen tietoon. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja, tai hänen poissa ollessaan varapuheenjohtaja, sekä vähintään kolme jäsentä ovat läsnä. Hallituksen kokouksista tulee tehdä pöytäkirja.

§ 6 Yhdistyksen kokouksella on päätösvalta yhdistyksessä. Vuosittain pidetään kaksi sääntömääräistä kokousta. Syyskokous pidetään ennen lokakuun loppua, kevätkokous ennen maaliskuun loppua. Sääntömääräisten kokousten paikka ja aika, samoin kuin käsiteltävät asiat, tulee ilmoittaa yhdistyksen jäsenille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta tavalla, josta syyskokous on päättänyt, joko kirjallisena kokouskutsuna tai paikallislehdessä. Sääntömääräisen kokouksen puhetta johtaa hallituksen puheenjohtaja kunnes kokouksen puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt on valittu. Jäsenen, joka syys- tai kevätkokouksessa haluaa käsiteltävän tiettyä asiaa, tulee ilmoittaa tästä hallituksen puheenjohtajalle kirjallisesti; syyskokoukseen ennen syyskuun ensimmäistä päivää ja kevätkokoukseen ennen helmikuun ensimmäistä päivää.

§ 7 Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja
2. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
3. tehdään katsaus kuluvan vuoden toimintaan ja taseeseen
4. päätetään liittymis- ja jäsenmaksuista
5. hyväksytään hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
6. valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavaksi kaudeksi
7. valitaan uudet jäsenet hallitukseen  erovuoroisten tilalle; mikäli ehdokkaita on enemmän kun voidaan valita, suoritetaan vaali suljetuin äänestyslipuin. Tasan mennyt äänimäärä ratkaistaan arvalla
8. päätetään tilintarkastajien palkkioista, kokouspalkkioista, matkakorvauksista ja päivärahoista
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa tarkastamaan yhdistyksen tilit ja hallinnon sekä kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi kaudeksi
10. päätetään yhdistyksen virallisten tiedotteiden julkaisemisesta sekä kokouskutsuista huomioiden § 6 määräykset
11. käsitellään muut hallituksen valmistelemat ja kokouskutsussa mainitut asiat.

§ 8 Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
2. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
3. käsitellään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus
4. käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
5. päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tilivelvollisille koskien tilejä ja hallintoa
6. käsitellään muut hallituksen valmistelemat ja kokouskutsussa mainitut asiat.

§ 9 Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 jäsenistöstä anoo sitä hallitukselta tietyn asian käsittelyyn. Ylimääräinen kokous kutsutaan samoin kun sääntömääräinenkin.

§ 10 Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä ainaisjäsenellä yksi henkilökohtainen ääni. Kunniajäsenelle on yksi ääni. Kannatusjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Päätös tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Tasan menneessä äänestyksessä ratkaisee puheenjohtajan ääni. Suljetussa lippuäänestyksessä ratkaisee arpa tasatuloksen. Yhdistyksen hallituksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella enemmistöllä. Tasatuloksessa voittaa se ehdotus, jota puheenjohtaja kannattaa. Yhdistyksen kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, joka vahvistetaan puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoituksen. Sen lisäksi pitää kahden läsnä olevan jäsenen tarkistaa ja vahvistaa se…

§ 11 Yhdistyksen nimenkirjoittajat ovat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

§ 12 Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Yhdistyksen tilikirjat pitää toimittaa ennen helmikuun loppua yhdistyksen nimeämille tilintarkastajille tarkastusta varten. Tilintarkastuskertomus pitää jättää hallitukselle viimeistään maaliskuun ensimmäisenä päivänä.

§ 13 Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä vain sääntömääräisessä kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi täytyy muutosesityksen saada vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

§ 14 Jos yhdistys puretaan, päättää yhdistyksen kokous siitä mihin urheilua edistävään tarkoitukseen yhdistyksen varat tulee käyttää.

§ 15 Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on päätetty, noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.